SỰ KIỆN BÁO DANH LANDING

Thể lệ và phần thưởng Báo Danh

 

1. Thời gian sự kiện:

10:00 ngày 30/12/2022 đến 23:59 ngày 06/01/2023

 

2. Đối tượng tham gia:

- Tất cả công dân là người Việt Nam trên 18 tuổi, sinh sống hoặc làm việc tại nước ngoài

 

3. Hướng dẫn cách chơi:

- Đại hiệp đăng nhập tài khoản và sđt ( hoặc email) để gửi thông tin báo danh của Nhất Kiếm Môn

- Các đại hiệp sẽ nhận quà tương ứng với mốc đạt được (5.000 - 10.000 - 50.000 - 100.000 - 200.000 người báo danh)                       

 

4. Phần thưởng:

I. Mốc Báo Danh: 

1. 5.000: 30 vạn bạc + 20 Đan Luyện Tọa Kỵ + 1 Túi Ngọc Lv 2

2. 10.000: 50 vạn bạc + 5 Vé Tầm Bảo Cực Phẩm + 20 Đan Luyện Tinh Linh

3. 50.000: 100 Vạn Bạc + 20 Đan Thần Binh Sơ + 2 Túi Ngọc Lv 2 + 1 Đan EXP x2

4. 100.000: 150 Vạn Bạc + 10 Vé Tầm Bảo Cực Phẩm + 200 Địa Thạch (Thường)

5. 200.000: 200 Vạn Bạc + 1 Túi Ngọc Lv 3 + 15 Đá Tẩy + 15 Đá Khắc

Game